Transfer bledule jarní

V roce 2017 jsme provedli naši první akci, jejímž smyslem bylo umožnění realizace zázemí dynamicky rozvíjejícího se centra zimní turistiky, aniž by došlo k likvidaci chráněného bylinného druhu. Cílem akce, která byla provedena na základě objednávky stavebníka a zajištění potřebných povolení, bylo zajistit kompletní transfer kolonie bledule jarní z prostoru plánované výstavby na novou vhodnou lokalitu.

Lokalitu, z níž byl transfer bledule jarní prováděn lze charakterizovat jako podhorskou, částečně podmáčenou louku s drobným vodním tokem. Lokalita byla již cca z jedné poloviny zasažena stavební činností při realizaci vodní plochy, provedené již před několika více lety, čemuž z části odpovídal stav přenášených bledulí.

Lokalitou, na níž byly bledule jarní vysazovány, je úzký pás porostu blízkého lužnímu lesu v nivě říčky Moravské Sázavy. Původně se jednalo o vlhkou nivní louku, která v minulosti nejprve stavební úpravou letitého jezu (podstatné snížení vzduté hladiny a zamezení rozlivu povodní) přišla o část vody a následně změnou technologie při obhospodařování louky i o druhovou rozmanitost bylinného patra, které původně tvořily i rozsáhlé kolonie zcela vymizelé bledule jarní (až na jeden drobný trs). Až teprve výstavbou náhonu pro blízkou malou vodní elektrárnu, provedeného v přírodě blízkém stavu s vysoko nadrženou hladinou povrchové vody, došlo k opětovnému zvlhčení louky. Realizací náhonu došlo také k oddělení úzkého pásu od původní louky, který nebylo možné obhospodařovat. Uvedený oddělený pás louky následně zarostl dřevinami charakteristickými pro měkký luh.

Ač se v daném případě jedná o rozdílné lokality (podhorská slunná louka / lužní les) pro podobné vlhkostní podmínky, světlost lužního porostu a historicky doložený výskyt daného druhu v nové lokalitě, byla zvolená nová lokalita vyhodnocena za vhodnou, pro výsadbu přemisťovaných bledulí. V případě úspěchu transferu, v nějž všichni doufáme, danou akcí nedojde pouze k umožnění rozvoje areálu zimních sportů, aniž by došlo k likvidaci chráněného bylinného druhu, ale také k opětovnému návratu bledule jarní do míst, v nichž se původně hojně vyskytovala, a z nichž neuváženou lidskou činností prakticky zcela vymizela.